Latvijas amatniecības kamera

LAT | ENG | RUS | GER
   

Ministru kabineta noteikumi Nr.662, 2014.gada 28.oktobrī

Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un

pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību

Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma 14.panta 13. un 32.punktu,

48.panta pirmo daļu un Profesionālās izglītības likuma 18.pantu

              I. Vispārīgie jautājumi

3. Vispārējās izglītības un profesionālās izglītības, tai skaitā profesionālās ievirzes, kā arī interešu izglītības pedagogs profesionālo kompetenci pilnveido:

3.2. pedagogu profesionālās kompetences pilnveides B programmās (turpmāk – B programma), iegūstot tiesības:

3.2.1. mācīt citus mācību priekšmetus vai strādāt citā izglītības pakāpē;

3.2.2. mācību priekšmetu skolotājam strādāt speciālās izglītības iestādē;

3.2.3. veikt pedagoģisko darbību, ja personai nav skolotāja profesionālās kvalifikācijas.

            II. Pedagoga profesionālās kompetences pilnveide

9. Vispārējās izglītības un profesionālās izglītības, tai skaitā profesionālās ievirzes, kā arī interešu izglītības pedagogam ir tiesības savu profesionālo kompetenci pilnveidot dažādās A  vai B programmās.

10. Pedagogs, kurš ieguvis vai iegūst augstāko izglītību vai apgūst vai ir apguvis B programmu, ir tiesīgs strādāt bez A programmas apguves trīs gadus pēc atbilstošās izglītības iegūšanas.

1.pielikums

Pedagogiem nepieciešamā izglītība un profesionālā kvalifikācija un profesionālās kompetences pilnveide B programmās

 

Nr.

p. k.

Pedagoga profesijas vai

 amata nosaukums

Nepieciešamā izglītība un profesionālā kvalifikācija

8.

Profesionālās izglītības

profesionālo mācību

priekšmetu skolotājs

Augstākā izglītība nozarē un B programma pedagoģijā vismaz 72 stundu apjomā vai profesionālā vidējā izglītība, vai

Latvijas Amatniecības kameras piešķirtā amatnieka kvalifikācija, kas atbilst amata meistara līmenim nozarē, un B programma pedagoģijā vismaz 72 stundu apjomā.

Prasības par pedagoģisko izglītību neattiecas uz profesionālās prakses vadītājiem, kuru pedagoģiskā darba slodze ir mazāka par 240 stundām gadā

10.

Vispārējās pamatizglītības

skolotājs

Mājturības un tehnoloģiju priekšmeta skolotāja B programma pedagoģijā vai profesionālās izglītības skolotāja kvalifikācija, ja personai ir profesionālā vidējā izglītība vai

vidējā izglītība un Latvijas Amatniecības kameras piešķirtā amatnieka kvalifikācija, kas atbilst amata meistara līmenim.

23.

Interešu izglītības skolotājs

Augstākā izglītība pedagoģijā vai augstākā izglītība un B programma pedagoģijā vai interešu izglītībā vismaz 72 stundu apjomā vai profesionālā vidējā izglītība, vai vidējā izglītība un Latvijas Amatniecības kameras piešķirtā amatnieka kvalifikācija, kas atbilst amata meistara līmenim, un B programma pedagoģijā vismaz 72 stundu apjomā,

vai profesionālajā tālākizglītībā iegūta kvalifikācija atbilstoši mācību priekšmetam un B programma pedagoģijā vismaz 72 stundu apjomā

25.

Arodmācības

skolotājs/amatmācības

skolotājs

Profesionālā vidējā izglītība vai

vidējā izglītība un Latvijas Amatniecības kameras piešķirtā amatnieka kvalifikācija, kas atbilst amata meistara līmenim, un B programma pedagoģijā vismaz 72 stundu apjomā

vai profesionālajā tālākizglītībā iegūta kvalifikācija atbilstoši mācību priekšmetam un B programma pedagoģijā vismaz 72 stundu apjomā

                                          Izglītības un zinātnes ministre Ina Druviete

 

    Kontakti

LAK Amatu iela 5, Rīga
LV - 1050, Latvija

E-pasts: lak@lak.lv

LAK informācijas birojs

tālr.: 67213007

Izglītība un kvalifikācija
tālr.: 67213007, 29192884

e-pasts: diana@lak.lv