LAT | ENG | RUS | GER
 
 

  Īsi par Latvijas Amatniecības kameru

 Misija

Latvijas Amatniecības kamera ir profesionāla amatnieku pašpārvaldes organizācija, kas veicina amatu un amatniecības attīstību valstī.
 
Mazliet no vēstures:
14.gs.   -  Latvijas teritorijā veidojas pirmās amatnieku organizācijas;
19.gs.2. pusē - strauji attīstās rūpniecība, un amatnieku organizācijas pārveidojas;
1935.g. -  nodibināta mūsdienīga Amatniecības kamera (LAK);
1936.g. -  sāk iznākt žurnāls “Amatnieks” (atjaunots 1995.g., no 1998.g. – “Amatu Ziņas”);
1940.g. -  okupācijas vara pārtrauc LAK darbību;
1988.g. -  Latvijas Kultūras fondu paspārnē izveidojas Latvijas Amatnieku brālība;
1992.g. 30.jūnijā Izglītības ministrija apstiprina LR amatizglītības koncepciju;
1993.g.2.februārī   LR saeima pieņem likumu “ Par amatniecību”;
1993.g.17.februārī izglītības ministrs apstiprina amatizglītības realizēšanas kārtību;
1993.g.18.februārī  atjaunota LAK darbība;
1994.g.- Latvijas Republikas Ministru kabinets pieņem, bet 1998.g. papildina MK Noteikumus par 7 arodu grupām un 157 amatiem, kuros personu profesionālā darbība ir uzskatāma par amatniecību  (grozījumi 2009.g.);
1996.g. -  LAK un RTU noslēdz sadarbības līgumu. RTU uzsāk studiju programmas “amatniecības tehnoloģijas un dizains’’. Šobrīd amatnieki studē koledžas, bakalauru, maģistrantu un doktorantu programmās;
1997.g. -  nodibināts LAK Amatniecības mācību centrs Bukultos (līdz 2007.g.);
2000.g. - izstādes “Amatniecība 2000” laikā notiek pirmais Meistaru forums un videokonference;
2001.g. -  LAK ir UEAPME (Eiropas Amatniecības un mazo un vidējo amatniecības uzņēmumu asociācijas) biedre (līdz 2012.g.);
2002.g. -  sadarbībā ar Rīgas domi nodibināta LAK Amatu apmācības skola (līdz 2010.g.);
2002.g.-LAK sagatavo noteikumus " Noteikumi par amatniecības prakses sertifikātiem";
2003.g. -  LAK ir Latvijas Mazo un vidējo uzņēmumu un amatniecības sadarbības padomes dibināšanas iniciatore un biedre;
2003.g. -  LAK kopā ar 14 Eiropas valstu amatniecības organizācijām nodibina Eiropas Amatniecības un dizaina asociāciju EACD;
2004.g. – LAK ir Latvijas Mazo un vidējo darba devēju konfederācijas izveidošanas iniciatore.
2005.g. – LAK noslēdz līgumu ar RD un FM Phare 2002 ietvaros, par „Rīgas Amatizglītības centra attīstību”
2005.g. – LAK namdari  kopā ar RTU organizē Pasaules Guļbūvētāju konferenci.
2006.g. - LAK sagatavotie priekšlikumi ir ievietoti A. Kalvīša Valdības Deklarācijā. (I.Godmaņa valdība pārtrauc iesākto).
2007.9 – LAK kopā ar Rīgas Domi organizē konferenci un izstādi „Rīgas krēsls”.
2007.g. – RTU ADC un LAK Kokapstrādes biedrības organizē Starptautisku zinātniski praktisku konferenci – Koka konstrukciju attīstība. Piedalās 16 valstis.
2007.g. – LAK kopā ar 15 valstīm paraksta Minsteres Deklarāciju.
2008.g. – RTU kopā ar LAK izveido mājas lapu www.kkdi.lv kā informācijas bāzi kokapstrādei un saistītām profesijām.
2008.g.–Pēc profesionālo biedrību ieteikuma LR Saeima labo likumu „Par amatniecību”. Valsts uztic LAK atbildību par ar amatniecības lietām saistīto elektronisko datu bāzi. 7.pants.
2009.g. – Pēc profesionālo biedrību ieteikuma LAK MK aktualizē MK noteikumus 762. kuri nosaka, ka 172 profesijās personas profesionālā darbība ir uzskatāma par amatniecību.
2011.g. -  LAK, papildinot 2002.g.pieņemtos, apstiprina noteikumus " Noteikumi par amatniecības prakses sertifikātu piešķiršanas kārtību, reģistrēšanu un anulēšanu".
LAK veicina amatizglītības attīstību:
 • izstrādā un saskaņo mācekļu un zeļļu mācību programmas un kvalifikācijas noteikumus;
 • organizē mācekļu un zeļļu apmācību pie labākajiem amatu meistariem;
 • veido kvalifikācijas komisijas zeļļu un meistaru darbu novērtēšanai;
 • organizē amata zeļļu un meistaru diplomu izsniegšanu;
 • rūpējas par pārkvalifikāciju un izglītības papildināšanu, tālākizglītību;
 • organizē amatizglītību cilvēkiem ar garīgiem vai fiziskiem veselības traucējumiem;
 • sekmē zinātniskus pētījumus veco amatu saglabāšanai un jaunu amatniecības iespēju atklāšanai;
 • sagatavo un izdod mācību un metodisko literatūru;
 • organizē mācekļu, zeļļu, meistaru un pedagogu starptautisku sadarbību;
 • izstrādā priekšlikumus pašvaldībām un valsts pārvaldes institūcijām par amatizglītības iestāžu tīkla izvēršanu un izglītības darba uzlabošanu.
Juridiskais pamats:
 •  LR likums ”Par amatniecību” 02.02.1993. (redakcijas 11.03.1993., 28.05.2008.);
 •  LR Izglītības likums 29.10.1998.;
 •  LR likums “Biedrību un nodibinājumu likums”  30.10.2003.;
 •  LR Ministru kabineta noteikumi Nr.762, 14.07.2009.;
 •  LR ministriju normatīvie dokumenti;
 •  LAK statūti 18.02.93., papildināti 09.05.98.g., papildināti 2005.g.;
 •  citi dokumenti.
 
LAK palīdz veidot un atjaunot amatnieku profesionālās un teritoriālās organizācijas:
 • sniedz konsultācijas par juridiskajiem un metodiskajiem jautājumiem;
 • nodrošina telpas pirmajām darba sanāksmēm;
 • informē sabiedrību par organizāciju atjaunošanu vai izveidošanu;
 • iesaista jaunās organizācijas LAK darbībā;
 
LAK palīdz amatniecības uzņēmumiem:
 • uzskaita amatniecības uzņēmumus;
 • informē klientus par amatnieku iespējām;
 • informē amatniecības uzņēmumus un meistarus par klientu vajadzībām un pasūtījumiem;
 • organizē palīdzību biznesa plānu sastādīšanā;
 • organizē palīdzību juridisko jautājumu kārtošanā;
 • iesaka pašvaldībām un valdības institūcijām pasākumus amatniecības uzņēmumu atbalstīšanai un attīstībai;
 • organizē ekspertīzes uzņēmumu tehnisko iespēju noteikšanai;
 • reģistrē amatniecībā iesaistītos mācekļus, zeļļus un meistarus;
 • veido amatniecības centrus un organizē kursus uzņēmējdarbības uzsācējiem;
 • organizē Latvijas un ārvalstu amatniecības uzņēmēju sadarbību;  
 • organizē goda tiesas amatnieku un klientu savstarpējo nesaskaņu gadījumos.
 
LAK informācijas apriti nodrošina:
 • teritoriālās un profesionālās amatnieku organizācijas;
 • informatīvie un metodiskie izdevumi;
 • sadarbība ar masu informācijas līdzekļiem;
 • e-pasts;
 • mēnešraksts “Amatu ziņas”
 
LAK biedru dzīvi dara interesantu:
 • izstādes un konkursi;
 • akcijas un gadatirgi;
 • svinības un ceremonijas;
 • vakarēšanas, karnevāli un zaļumballes;
 • ekskursijas.
News for those who like to have constant access to the Internet. We present to your attention the program for distribution network vayfay - Connectify Hotspot, only it can help to have a quality and safe internet connection. 
Adrese:
LAK Amatu iela 5, Rīga, LV – 1050, tel.67213007
E-pasts:  lak@lak.lv
    Kontakti

LAK Amatu iela 5, Rīga
LV - 1050, Latvija

E-pasts: lak@lak.lv

LAK informācijas birojs

tālr.: 67213007

Izglītība un kvalifikācija
tālr.: 67213007
e-pasts: diana@lak.lv